روش مطالعه زیست

روش مطالعه زیست شناسی

زیست شناسی دومین درس دفترچه اول کنکور سراسری در رشته تجربی هست که میشه گفت مهم ترین درس کنکور سراسری برای اون هاست!!!
چرا؟! چون ضریبش ۱۲ هست. تک تک سوالات کنکور در این درس و به تبع اون تک تک صفحات کتاب زیست شناسی مهمه و باید دقیق مطالعه بشه!

زیست شناسی همون درسیه که همه بچه ها بیشترین سرمایه گذاری رو روش دارن؛ پس حتما باید روی یه درصد بالا توی این درس حساب باز کنی تا رتبه برتر بشی. در غیر این صورت، درصدتون از رقیب هاتون پایین تر میشه و اثر منفی شدیدی در تراز نهایی شما داره.
حالا سوال اصلی اینجاست که روش مطالعه زیست شناسی چیه؟

در واقع زیست رو چطوری باید بخونیم و چطوری باید تست بزنیم تا رتبه برتر بشیم؟

اگر قرار باشه یه روش کلی درس خوندن برای زیست شناسی رو در نظر بگیریم به این شکل خواهد بود:

روش مطالعه زیست شناسی

زیست شناسی از جملـه مطالـب فـرار دروس تخصصـی هسـت؛ تا قبـل از کنکـور 92 بسـیاری از سـوالات ایـن مباحـث بـه شـکل کامـلا حفظـی بـودن ولـی رفتـه رفتـه سـوالات مفهومـی تـر شـد تـا جایـی کـه دیگـر در کنکـور سراسـری سـوالی از زیسـت پیـدا نمیشـه کـه جـواب یـک کلمـه ای داشـته باشـه یـا فقـط بـا روخوانـی متـن کتـاب بشـه جوابش رو داد. این یعنی محتوایی شدن زیست شناسی کنکور

شما در ورتا میتونید روش مطالعه تمامی دروس را به صورت تخصصی یادبگیرید.

در ادامه این مقاله شما صفر تا صد روش مطالعه زیست شناسی را به صورت مرحله به مرحله و مبحث به مبحث یادمیگیرید.

مرحلـه اول

اول کار یـه بـار متن کتـاب رو بـه شـکل روخوانـی مطالعـه می کنیـم و در ایـن قسـمت دقت زیاد و وسواس لازم نیسـت بلکـه فقـط بـرای درک مفهـوم کلـی کتـاب و آشنایی با بخش های مختلف فصل این روخوانی انجام میشه.

مرحلـه دوم

مطالعـه عمقـی تـر و دقیـق تـر متـن کتـاب هسـت بـه نحـوی کـه قیـد هـا و نـکات مهـم و مفهـوم ریـز بـه ریـز کتـاب رو متوجـه بشـیم و اگـر فقـط بـا متـن کتـاب نتونیـم ایـن اتفـاق رو رقـم بزنیـم بایـد سـراغ درسـنامه یـا کلاس خصوصی یـا ویدیـو آموزشـی بریـم فقـط دقـت کنیـد یکـی از ایـن مـوارد گفتـه شـده رو بایـد انجـام بدیـن نـه همـش رو. یعنی قرار نیست هم درسنامه هم کلاس و هم پکیج رو با هم استفاده کنید و استفاده از یکی از این ها برای درک مفهوم ریز به ریز کتاب کافیه.

همچنین بخوانید :  مقایسه آزمون های آزمایشی

مرحلـه سـوم

بهتـره کـه سـراغ تسـت هـای مضـرب ۵ یعنـی تسـت ۵،۱۰،۱۵ و … بریـم تـا متوجـه شـیم کجـا هـای ایـن فصـل مهـم تـر و تسـت خیـز تـر هسـت و یـا مـدل سـوالات ایـن فصـل چطوریه؛بیشـتر از متـن کتـاب سـوال میـاد یـا از شـکل ها،قیـد هـا یـا مفاهیـم؛ در واقع تست های آموزشی برای این هست که شما متوجه شید نحوه مطالعه تون چه ایراد هایی داره و به کدوم قسمت های کتاب بیش از حد توجه کردید که لازم نبوده و کدام قسمت های کتاب توجه نکردید در حالی که مهم بوده؛ در واقع برای جلوگیری از افراط و تفریط ما باید این کار رو انجام بدیم.

مرحله آخر

در مرحلـه بعـدی دوبـاره سـراغ کتـاب رفتـه و اینبار اون قسـمت هایـی رو که متوجه شـدیم مهـم تـره بیشـتر بـراش وقـت میزاریـم و انـرژی مـون رو صـرف اونـا میکنیم. و در ادامــه یــه بــار تســت هــای زوج و یــه بــار تســت هــای فــرد رو کار میکنیــم تــا بتونیــم بــه خوبــی بــه نتیجــه مطلــوب برســیم. فقـط بایـد دقـت کنیـم کـه یادداشـت کـردن نـکات حیـن تسـت زنــی خیلــی مهــم و مــرور کتــاب و نــکات در ادامــه مهــم تــرم هســت و اگــر دنبــال افزایــش درصــد تــوی ایــن ۲ درس هســتین بایـد تمـام ایـن مراحـل رو کامـل انجـام بدیـن نـه نصفـه و نیمـه.

حــالا کــه بــه طــور کلــی روش مطالعــه زیســت رو یــاد گرفتیــم بهتــره بــه صــورت جزئــی برســی کنیــم.

عکس متن روش زیست

تفکیک مباحث زیست شناسی کنکور

نکته اول اینه که زیست شناسی شامل ۴ بخش زیست شناسی انسانی و جانوری و گیاهی و ژنتیک هست که هر کدوم از این بخش ها طبیعتا روش مطالعه و تست زنی متفاوتی دارن و قرار نیست با یه روش یکسان این درس ها رو بخونی!!!توضیحشم پر واضحه چون طراح سوال در بخش های مختلف زیست به ریز نکات و اصول متفاوتی توجه میکنه و طبیعتا سوالات این بخش ها و در ادامه نحوه مطالعه این بخش ها از زمین تا آسمان با هم متفاوت خواهد بود.

زیست شـامل 4 بخـش انسـانی،جانوری،گیاهی و ژنتیـک هسـت کـه در ادامه مفصـل توضیـح میدیـم هر بخش رو چجوری باید بخونید.

زیست شناسی بدن انسان یا زیست انسانی

فصـل 2 تـا 5 دهـم و 1 تـا 7 یازدهـم(به حز فصل ۶) بـه جـز گفتـار و یـا صفحـه آخـر فصل شـامل زیسـت شناسـی بدن انسـان هسـت. پـر تسـت تریـن قسـمت زیسـت کنکـور زیسـت بـدن انسـان هسـت کـه شـامل آناتومی،بافـت شناسـی و فیزیولـوژی بـدن انسـان هست.سـوالات سـخت کم نـداره و علاوه بـر ایـن سـوالات ترکیبـی زیـادی هـم داره کـه خیلـی مواقـع بـه شـکل چند مـوردی ایـن سـوالات طراحی میشـن. دانش آموز در بخش بدن انسان حتما باید این ۳ گانه آناتومی و فیزیولوژی و بافت شناسی رو داشته باشه تا بفهمه به کجا های کتاب چه مقدار توجه کنه به صلاحشه و کدوم قسمت های فصل مهم ترن.

همچنین بخوانید :  تعداد دفترچه های کنکور سراسری

مثلا در آناتومی توجه به شکل ها و اجزای شکل ها پر اهمیت هست مثلا بالا و پایین بودن یا چپ و راست بودن اجزادر بافت شناسی مقایسه بافت ها و ویژگی های بافت ها و ترکیب های بین فصول درباره بافت های تشکیل دهنده قسمت های مختلفو مثلا در فیزیولوژی ترتیب اتفاقات بسیار پر اهمیت هست. ایـن بخـش هـم مثـل هـر بخـش دیگـه ای فصـل سـخت و آسـون داره مثلا فصل سـختش گـوارش و قلـب و تولیـد مثـل هسـت و فصـل آسونش تنفـس وکلیـه.پـس الکـی ازش واسـه خودتـون غول نسـازین.

زیست جانوری

گفتـارها و یـا صفحـات آخـر فصـول مربـوط بـه زیسـت بـدن انسـان، زیسـت جانـوری رو تشـکیل میـده. البتـه فصـل 8 زیسـت دوازدهم هـم شـامل زیسـت جانوری میشه کـه ترکیبـی تریـن قسـمت زیسـت هـم این قسـمت هسـت. تعـداد سـوالات جانوری یـه سـال کـم و یـه سـال زیـاد میشـه.

معممولا یک سـال در میـون سـوال اول زیسـت کنکـور سـوال زیسـت جانوری هسـت و سـال بعـدش سـوال زیسـت گیاهی.

بـا توجـه بـه ترکیبـی بـودن زیـاد ایـن بخـش بهتریـن کار، مطالعه هـر جانـور بـه طـور اختصاصـی و بـا هـم هسـت. یعنـی اینکـه مثلا درباره جانور پلاناریا، کل سیسـتم هـای بدنـش رو بـا هـم مطالعـه کنیـم. این باعث میشه بتونیـم وقتـی سـوال ترکیبـی میـدن سـریع ترکیبـی کـه طـراح انجـام داده رو کشـف کنیـم. قطعا این نوع مطالعه جانور محور سخت تر و وقت گیر تر هست ولی تاثیر بیشتری در مطالعه جانوری داره. مثـل هـر بخشـی علاوه بـر مطالعـه نیاز مبـرم به تسـت زنـی زیـاد داره. این قسـمت رو اگـر تسـت زیـادی کار کنیـم خلاقیت مـا افزایـش پیـدا میکنه و در نتیجـه اون میتونیـم کلـک هـا و دام هـای طـراح آزمـون رو سـریع تـر کشـف کنیـم. مقایسه بین جانور های مختلف در این فصل فراموش نشه

همچنین بخوانید :  هدف گذاری چند از ده

زیست گیاهی

هـر سـاله تعـداد سـوالات زیسـت گیاهـی در حـال افزایـش هسـت. سـال 99 تعداد 9 سـوال در زیسـت کنکـور از مباحـث گیاهـی بـود . زیست شناسی گیاهی شـامل فصـل 6 و 7 زیسـت دهم و فصـل 8 و 9 زیسـت یازدهم و فصـل 6 زیسـت دوازدهم مـی باشـد. بسـیاری از بچـه هـا تـا حـد خیلـی زیـادی بـا مطالـب ایـن فصـل مشـکل دارن و نمیتونـن سـوالاتش رو بـه درسـتی حـل کنند.

بـه همیـن دلیـل بـه جـای حـل مشـکل، دنبـال پـاک کـردن صـورت سـوال میگـردن و میخـوان ایـن فصـل هـا رو حـذف کنـن. در حالـی کـه هـر سـال تعـداد سـوالاتش زیـاد میشـه و بـه هیـچ وجـه حـذف ۲۰ درصـد از زیسـت کنکـور بـه شـکل یکجـا عقلانی نیسـت.

در ایـن قسـمت هـم سـوالات ترکیبـی مشاهده میشه ولی نه به اندازه زیست جانوری. زیست گیاهی برخلاف زیست جانوری بهتره مطالعه کل فصل با هم انجام بشه و مفهومی تر مطالعه شه. یعنی روی درسنامه تاکید بیشتری نسبت به سایر بخش ها میشه انجام داد. تازگی ها سوالات ترکیبی گیاهی با سایر بخش های زیست مثل جانوری و زنتیک هم مورد علاقه طراح های سوال شده.

لازمـه حـل سـوالات ترکیبـی ایـن بخـش هـا منظـم بـودن مطالـب در ذهـن شماسـت؛ یعنـی شما باید ابتدا مطالــب و مفاهیــم ایــن قســمت هــا رو کامــل و دقیــق یــاد گرفتــه باشــید.

ژنتیک

شـامل فصـل هـای 1 تـا ۴ و فصل 7 زیسـت دوازدهم و فصـل 6 زیسـت یازدهم مـی باشـد. در نظـام قدیـم سـوالات محاسـباتی از ایـن فصـل هـا بـاب بـود. اما با روی کار اومـدن نظـام جدیـد و حـذف سـوالات محاسـباتی همون سـوالها اینبـار بـه شـکل مفهومـی بـکار میـرن. پـس تفـاوت چنـدان زیـادی هـم بـا قبـل نکـرده و بـازم اگـر سـوالات محاسـباتی حـل کنیـن بـرای یـاد گیـری تـون بـه درد میخـوره. ولـی تـوی کنکـور از ایـن سـوالها نمیبینیـن.

خیلیـا معتقـدن سـخت تریـن قسـمت زیسـت کنکـور همین زیسـت ژنتیـکه. البتـه کـه جـزء بخـش هـای سـخت کنکـور بـه حسـاب میـاد و یادگیـری مفهـوم کامـل فصـل هـا از نـون شـب هـم بـرای یـه کنکـوری واجـب تـره. پـس تـا وقتـی مفهـوم دنا و ژن و رنـا و … رو یـاد نگرفتـی قیـد حـل سـوالات کنکـور رو بـزن. تست های ترکیبی رو باز اینجا هم میبینیم و کلا زیست کنکور یعنی ترکیب مقایسه ها در این قسمت هم خیلی مهمه (مقایسه رونویسی و ترجمه و همانند سازی) اسامی فارسی شده شبیه هم داره که نباید قاطی کنیم (پیرایش و ویرایش) ترتیب اتفاقات و مراحل اون خیلی مهمه تطبیق شکل ها و متن کتاب خیلی پر اهمیت هست توجه کتاب مثل زیست پایه به ریز نکات نیست و تا حد زیادی توجه اصلی کتاب به مفهوم می باشد.

شما میتونید با قرار دادن مشخصات خودتون در فرم پایین صفحه، از یک جلسه مشاوره رایگان استفاده کنید و برای سایر سوالات تون از مشاورین ما جواب بگیرید.