برنامه مهر ماه کنکور 1403

ریاضی شیمی فیزیک زیست  
معادله نا معادله

20t

2h

کیهان زادگان

30t

2h

اندازه گیری

30t

2h30min

دنیای زنده

20تست

2h30min

1 مهر
معادله نا معادله

20t

2h

کیهان زادگان

30t

2h

اندازه گیری

30t

2h30m

دنیای زنده

20تست

2h30min

2 مهر
معادله نامعادله

20t

2h

کیهان زادگان

30t

2h

حرکت شناسی

30t

2h30min

دنیای زنده

20تست

2h30min

3 مهر
معادله نا معادله

20t

2h

 

کیهان زادگان

30t

2h

حرکت شناسی

30t

2h30min

گوارش

30t

2h30min

4 مهر
تابع درجه دو

20t

2h

مولکول در خدمت تندرستی

30t

2h

حرکت شناسی

30t

2h30min

گوارش

30 t

2h30min

5 مهر
تابع درجه دو

20t

2h

کیهان زادگان

30t

2h

اندازه گیری

30t

2h30min

گوارش

30 t

2h30min

6 مهر
آزمون آزمایشی+تحلیل

 

7 مهر
تابع

25t

2h

کیهان زادگان

30t

2h

اندازه گیری

30t

2h30min

فصل یک دوازدهم

20t

2h30min

8 مهر
تابع

25t

2h

مولکول در خدمت تندرستی

30t

2h

حرکت شناسی

30t

2h30min

فصل یک دوازدهم

20t

2h30min

9 مهر
معادله درجه دو

20t

2h

مولکول در خدمت تندرستی

30t

2h

حرکت شناسی

30t

2h30min

فصل یک دوازدهم

20t

2h30min

10 مهر
تابع

25t

2h

مولکول در خدمت تندرستی

30t

2h

حرکت شناسی

30t

2h30min

گوارش

30t

2h30min

11 مهر
معادله درجه دو

20t

2h

مولکول در خدمت تندرستی 15t

کیهان زادگان 15t

 

حرکت شناسی

30t

2h30min

گوارش

30 t

2h30min

12 مهر
مولکول در خدمت تندرستی

30t

2h

ویژگی مواد

30t

2h30min

گوارش

30t

2h30min

13 مهر
کیهان زادگان

30t

2h

حرکت شناسی15t

ویژگی مواد 10t

اندازه گیری5t

2h30min

گوارش

30t

2h30min

14 مهر
تابع

25t

2h

مولکول در خدمت تندرستی

30t

2h

حرکت شناسی

30t

2h30min

 

 

فصل یک دوازدهم

30t

2h30min

15مهر
تابع

25t

2h

کیهان زادگان

30t

2h

حرکت شناسی15t

ویژگی مواد 15t

2h30min

دنیای زنده

35t

2h30min

16 مهر
تابع

25t

2h

مولکول در خدمت تندرستی

30t

2h

ویژگی مواد

30t

2h30min

تنفس

15t

2h30min

17 مهر
تابع

25t

2h

مولکول در خدمت تندرستی

30t

2h

حرکت شناسی

30t

2h30min

تنفس

30t
2h30min

18 مهر
ازمون شبیه ساز ازمایشی + تحلیل 19 مهر
تابع

25t

2h

کیهان زادگان

30t

2h

حرکت شناسی 10t

اندازه 10t

2h30min

گوارش15t

فصل یک دوازدهم10t

دنیای زنده 5t

2h30min

20 مهر
ازمون ازمایشی + تحلیل 21 مهر
تابع

25t

2h

مولکول در خدمت تندرستی

30t

2h

حرکت شناسی

30t

2h30min

تتنفس20t

گوارش10t

2h30min

22 مهر
تابع

20t

2h

ردپای گاز ها در زندگی

30t

2h

ویژگی مواد

30t

2h30min

تنفس 20t

فصل یک دوازدهم10t

2h30min

23 مهر
تابع

25t

2h

ردپای گاز ها در زندگی

30t

2h

ویژگی مواد

30t

2h30min

تنفس 20t

دنیای زنده 10t

2h30min

24 مهر
تابع

25t

2h

مولکول در خدمت تندرستی

30t

2h

ویژگی مواد

30t

2h30min

تنفس

35t

2h30min

25 مهر
مثلثات

25t

2h

ردپای گاز ها در زندگی

30t

2h

حرکت شناسی 15t

ویژگی مواد 10t

اندازه گیری 5t

گوارش

30t

2h30min

26 مهر
مثلثات

25t

2h

ردپای گاز ها در زندگی

30t

2h

حرکت شناسی 15t

ویژگی مواد 10t

اندازه گیری 5t

فصل یک دوازدهم

30t

2h30min

27 مهر
مثلثات

30t

2h

ردپای گاز ها در زندگی

30t

2h

حرکت شناسی

30t

2h30min

فصل یک دوازدهم

30t

2h30min

28 مهر
تابع 15t

معادله نا معادله 15t

2h

ردپا 10t

مولکول 10t

کیهان 10t

ویژگی مواد

30t

2h30min

تنفس 10t

فصل یک دوازدهم10t

گوارش 10t

2h30min

29 مهر
مثلثات

30t

2h

ردپا 10t

مولکول 10t

کیهان 10t

حرکت شناسی 15t

ویژگی مواد 10t

اندازه گیری 5t

تنفس 10t

فصل یک دوازدهم10t

گوارش 10t

2h30min

 

30 مهر

برنامه مهر ماه کنکور 1403

برنامه مهر ماه کنکور 1403 را در این مقاله بررسی می کنیم.

داشتن برنامه مهر ماه میتونه نقش مهمی در کنکور شما داشته باشه .

به نحوی که شما می تونید با برنامه ریزی دقیق و مناسب یک شروع طوفانی برای خودتون رقم بزنید .

در طی این برنامه از شما انتظار می رود در آزمون آزمایشی برگزار شده در روز 21 مهر ماه،

شما بر روی مطالب موجود در این برنامه تسلط کافی لازم را داشته باشید .

برای بررسی مقاله برنامه 9 ماهه کنکور کلیک کنید .

برنامه مهرماه کنکور
برنامه مهرماه کنکور
همچنین بخوانید :  روش مطالعه گسسته